PORTRÄTT AV GÅRDAR eller s.k. GÅRAMÅLNINGAR

Anders Degerströms målning föreställande ”Kronotorpet Näverliden”, Degerfors sn, från 1942 är ett senkommet exempel på de gårdsporträtt som var tämligen vanligt förekommande på landsbygden under senare delen av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Vi ser här ett boningshus i form av en parstuga samt ytterligare ett mindre boningshus, en enkelstuga. Mitt över stora boningshuset ligger fähuset eller ladugården. Trädraden anger troligen gränsen för där själva gårdsplanen slutar. Framför denna utbreder sig en i målningen generöst tilltagen betes- eller åkermark.

Den här typen av målningar var i allmänhet beställningsverk av fastighetsägarna. Kringvandrande målare gjorde dem mot ersättning i form av husrum, mat och kanske lite kontanter. Uppdraget låg i att utföra en verklighetsnära och detaljerad avbildning av ägorna där så mycket som möjligt av gården rymdes. Vid behov kunde man ge avkall på till exempel placering av träd eller något uthus som skymde någon mer värdefull del av ägorna. Målningarna fick sedan en hedersplats i finrummet eller medfördes som minnesbild av emigranten till Amerika. På 1950-talet ersattes målningarna till stor del av flygfotografiet och gårdsmålningarna förpassades ofta upp på vinden.

Bruket att låta avbilda sina ägor var särskilt vanligt för hundra år sedan i Skåne. Målningarna kallades och kallas där ”gåramålningar”, en skånsk benämning som blivit bruklig också i övriga Sverige.

Tyvärr känner Västerbottens museum inte till något ytterligare om Anders Degerström som så sent som 1942 utförde denna målning. Vi tar tacksamt emot upplysningar.

ER 17/1-05

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.