Vitterskåpet

Norr om Fällsjön, som ligger öster om Stor-Ramsjön, finns det s.k. Vitterskåpet. Det ligger på en brant blockrik södersluttning 20 meter väster om en rågång i tallskogen.
Själva vitterskåpet består av ett 1,5 meter högt och 4 x 3 meter stort jordfast block på vilket ett 0,7 meter högt och 3 x 2,5 meter stort stenblock vilar. Mellan dessa stenar har ett litet rum bildats. På det jordfasta blocket finns en mängd gropar.
Kring denna naturbildning finns många traditioner som knyter det till vittra. Man har bl.a. hävdat att här hade vittrorna sitt skafferi. Platsen hade också något magiskt över sig. Särskilt hästar skyggade för denna plats. Alltid när folk färdades förbi här hände något besvärligt, t.ex. att selpinnarna lossnade.

Vittra är det vanligaste väsendet i norrländsk folktro och hon förekommer i Västerbotten, Jämtland, Ångermanland. Hälsingland och de södra delarna av Lappland och Norrbotten, men även i Norge och Finland. Samma sorts väsen benämns i övriga delar av Norrland bl.a. landrå, sajva, småruska och haltija.
Alla dessa väsen ingår i en allmäneuropeisk föreställning om ett folk, ofta benämnt de underjordiska, som lever parallellt med människorna. De kan ses som en idealnorm för mänskligt beteende och ingriper med såväl varsel och hjälp som straff när någon bryter mot de sociala normerna. Vittra lever familjevis, och i likhet med människorna här i norr, av boskapsskötsel och jordbruk. Det finns också vittra som livnär sig på renskötsel.
Ofta ser man dock enbart en vittra i taget, och då ofta en kvinna. Utseendet och storleken varierar mellan olika områden. Många gånger är de rödklädda, men ibland finns även vitklädda vittror beskrivna. De beskrivs ofta som lika stora som människor, men allt från 20 cm och uppåt förekommer. De onormalt långa finns framförallt längs västerbottenskusten.
Man har haft stor respekt för vittra. De sköter sin gård, jordbruk och boskap, de arbetar flitigt med slåtter, fiske och buföring och har en stor arbetsförmåga, är redbara och har ofta stora rikedomar.
Av de många berättelser som finns kring vittra finns en rad vandringssägner, som berättas över stora delar av världen. En av dessa berättar om att man var tvungen att flytta sin ladugård om man byggt den över vittras boningar, en annan berättar om hur en mänsklig kvinna hjälper en vitterkvinna vid förlossning och får rika gåvor som tack.

 
Copyright © 2001 - 2006 Västerbottens Museum AB, All rights reserved.